onas

GRUPY MOTYLKI

Wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych dzieci ……

Motylki to oddziały dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych .

Swoją opieką obejmują dzieci z:
■ niepełnosprawnościami intelektualnymi
■ dziecięcym porażeniem mózgowym
■ przepukliną oponowo- rdzeniową
■ niepełnosprawnością ruchową, afazją ruchową
■ Zespołem Downa
■ afazją ruchową
■ autyzmem
■ niepełnosprawnością sprzężoną

Nasze przedszkole jest placówką bardzo kameralną, co sprzyja poczuciu bezpieczeństwa
dzieci, ułatwia prawidłowy rozwój, służy nawiązywaniu kontaktów.

Tutaj każdy każdego zna.

Kadrę przedszkola stanowią osoby posiadające wszechstronne przygotowanie do pracy
z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Codzienne działania nauczycieli- terapeutów
wspierane są przez psychologa, oligofrenopedagoga, pedagoga, logopedę, terapeutę SI oraz
fizjoterapeutę. Tworzymy kreatywny zespół otwarty na potrzeby i pragnienia dzieci. Dbamy
o podnoszenie swoich kwalifikacji.

W pracy wykorzystujemy między innymi elementy Stosowanej Analizy Zachowania, Terapii
Ręki, Metody Dobrego Startu, Treningu Umiejętności Społecznych, metody M. Montessorii oraz
prowadzimy terapię Uwagi Słuchowej z wykorzystaniem Metody Tomatisa. Współpracujemy
z innymi placówkami.

Placówka posiada przestronne sale oraz korytarze, ułatwiające swobodne przemieszczanie się
dzieci, sale do rehabilitacji, salę Doznań Świata, salę Integracji Sensorycznej, gabinety do
terapii indywidualnej oraz gabinety logopedyczne. Wszystkie pomoce oraz zabawki
umieszczone są nisko, w zasięgu wzroku i ręki dziecka. Przy sprzyjającej aurze zajęcia
odbywają się na przylegającym do przedszkola tarasie oraz w ogrodzie.

Nasze przedszkolaki chętnie przyjmują gości (comiesięczne koncerty edukacyjne, spektakle
teatralne, warsztaty tematyczne itp.) oraz uczestniczą w różnorakich wyprawach (do fabryki
bombek, teatru muzycznego itp.)

Pracujemy przez cały rok w małych grupach.

Oferujemy zajęcia dydaktyczno- wychowawcze (podstawa programowa wychowania
przedszkolnego ) oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne:

– usprawnianie ruchowe, fizjoterapię,
– terapię logopedyczną,
– alternatywne sposoby komunikowania,
– Program Aktywności wg M.Ch. Knillów,
– Trening Umiejętności Społecznych,
– zajęcia Integracji Sensorycznej,
– gimnastykę ogólnorozwojową,
– zajęcia psychoedukacyjne,
- terapię ręki,
- integracją bilateralną,
- dogoterapię,
– zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu.
Dla chętnych rodziców z dziećmi zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz
Trening Uważności z elementami jogi.

Dla dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne prowadzimy zajęcia rozwijające
kompetencje cyfrowe.


Od roku przedszkolnego 2016/2017 wdrażamy program adaptacyjno-integracyjny „FURTKA”
,
mający na celu zoptymalizowanie oddziaływań w procesie przygotowania dzieci do
kontynuowania edukacji w integracji.

Od lutego 2017 roku kwalifikujemy dzieci do terapii Metodą A. Tomatisa.
Korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu do terapii, posiadającego certyfikat wyrobu
medycznego. Gwarantuje to nie tylko jakość, lecz przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania.
Terapię prowadzą certyfikowani terapeuci, wyszkoleni przez Jozefa Vervoorta, wieloletniego
współpracownika i przyjaciela prof. A.Tomatisa.
Zapewniamy profesjonalną diagnozę uwagi słuchowej i analizę testów audiolaterometrycznych.
Prowadzimy unikalną, niezwykle skuteczną terapię głosem matki.

Zapewniamy wsparcie doświadczonych logopedów oraz psychologów.

Od lutego 2017 roku dzieci uczestniczą w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych,
które mają na celu zdobywanie umiejętności społecznych bazując na konkretnej wiedzy, którą
na ich temat posiada osoba uczestnicząca w programie. TUS adresowany jest do dzieci
z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa,
z niepełnosprawnością intelektualną, nadpobudliwością, z zaburzeniami SI, trudnościami
emocjonalnymi, komunikacyjnymi i społecznymi, z zachowaniami trudnymi oraz do wyżej
funkcjonujących autystów.

Osoby prowadzące dodatkowe zajęcia specjalistyczne posiadają kwalifikacje z pedagogiki
specjalnej.

Dzieci, którym pozwala na to stan zdrowia uczestniczą w cotygodniowych zajęciach nauki
pływania.

Dzieci mogą przebywać w przedszkolu w godz. 7.30- 16.30 bez określania minimum i zajęć
dodatkowych.

© 2019 Copyright Fundacja Hippocampus

Ogólnodostępne grupy przedszkolne - Groszki

Pomóż mi to zrobić samemu

Do ogólnodostępnych grup Groszki, przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 – 5 lat.

Codziennie są z nimi ich ulubione ciocie, bez których dzień w przedszkolu byłby smutny. Panie
wspierają dzieci w chwilach tęsknoty za mamą, pomagają zaadaptować się w nowym
środowisku.

Gdy dzieci poczują się bezpiecznie krok po kroku zdobywają wspólnie nowe umiejętności.

Chętnie poznają świat podczas zabaw, spacerów, wycieczek i uroczystości. Uczą się współżycia
w grupie i bycia samodzielnym. Zachęcają je do tego, będące zawsze w zasięgu ręki, kolorowe
zabawki i pomoce dydaktyczne. Dzieci rozwijają indywidualne cechy osobowości, kompetencje
poznawcze, komunikacyjne, emocjonalno – społeczne oraz wiarę we własne siły. Pracują nad
osiąganiem długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem, uczą się postaw
posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie. Do zabawy, nauki i
pracy zachęca je „materiał rozwojowy” i inne pomoce dydaktyczne.

Najstarsze Groszki realizują roczne przygotowanie przedszkolne przygotowujące je do
rozpoczęcia szkolnej przygody.

Wszystkie GROSZKI podczas pobytu w przedszkolu pracują zgodnie z podstawą programową
wychowania przedszkolnego. W grupie rówieśniczej zaspokajają swoje potrzeby, rozwijają zainteresowania i pasje, między
innymi uczestnicząc w:
– ogólnorozwojowych zajęciach ruchowych,
– zajęciach rozwijających kreatywność,
– psychoedukacyjnych zajęciach z psychologiem,
– muzyczno - ruchowych zajęciach prowadzonych Metodą Carla Orffa,
– comiesięcznych koncertach edukacyjnych,
– comiesięcznych spotkaniach z teatrem,
- warsztatach tematycznych,
- zajęciach z dogoterapii.

Najstarsze Groszki uczestniczą również w zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe oraz
jeśli nie ma przeciwwskazań raz w tygodniu w zajęciach nauki pływania na basenie „Wodny Raj”.

Dla chętnych rodziców z dziećmi zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz
Trening Uważności z elementami jogi.

Wiemy, że sukces możemy odnieść tylko przy współpracy z Rodzicami, dlatego kładziemy duży
nacisk na wspólne wycieczki, uroczystości, zajęcia, warsztaty.

Zapraszamy do odwiedzenia Naszego Przedszkola – może się Państwu spodoba i zostaniecie
z nami?

Aktualne zaproszenia i terminarze zamieszczamy na Facebooku.

© 2019 Copyright Fundacja Hippocampus

Rekrutacja na rok 2024 / 2025 ruszyła!
×


Czekamy na Ciebie i Twoją pociechę.
Zapraszamy do kontaktu.


📞 (42) 654 84 56
     502 598 722
     502 598 696